Quick Navigation Links About UJ - FAQ - Case Studies - Key Services - Additional Services - Specifikt Svenskt - News - Links

Intressanta nyheter om utländska bolag för svenska företagare

Internationella Cypernbolag

De internationella bolag är vanliga Cypernbolag med den skillnaden att de är ägda av personer som inte är residenta på Cypern och all affärsverksamhet görs utanför Cypern. De betalar 10 % bolagsskatt. Skatt på utdelning är 15 % om vissa villkor är uppfyllda.

En 15-procentig "defence tax" finns om skatt inte betalas på icke-exempt inkomst men credit ges för utländska skatter. Ränteinkomster reduceras till hälften.


Kapitalvinster beskattas ej; sak samma gäller vinster från utländska dotterbolag. Det utgår inge källskatt på utdelningar till icke-residenta aktieägare ej heller inkomster från utdelning från bolag utanför Cypern till cypriotiska bolag.

Cypern har ett nätverk av dubbelbeskattningsavtal med cirka 40 länder, vilket gör landet Cypriska bolag mycket användbara.

Isle of Man bolag

Isle of Man bolag beskattas inte i något fall för de vinster de gör med undantag av bankverksamhet och inkomster från försäljning av fastigheter eller mark. Skattemässigt bra land att emigrera till.

Maltabolag

Maltas holding och trading bolag är helt avsedda för aktiviteter utanför Malta. Skatten är 35 % men man har ett creditsystem som gör att aktieägarna får skatten reducerat till 4,2 % för holdingbolag och till mellan 0 till 6,5 % för tradingbolag. Existerande dubbelbeskattningsavtalen är tillämpliga - och det är många. Skattemässigt bra land att emigrera till.

England

Bolagsbeskattningen är redan bland de lägsta inom EU. Små bolag med en vinst under 10 000 pund per år betalar ingen skatt. Bolag med en nettovinst på mellan 50 001 och 300 000 pund per år betalar 19 % skatt betalar 19 % i skatt. Skattesatsen på inkomster över 1 500 000 pund är 30 %. Därutöver kan komma en marginalskatt. Det finns goda möjligheter till att reducera skattenivån ytterligare. Skattemässigt bra land att emigrera till.

Hong Kong

Bolagsskatten är 17,5 % när det gäller inkomst genererad i Hong Kong. I praktiken innebär detta att det vanligtvis går att arrangera sina affärer så att skatt blir noll. Detta ernås lättast genom att göra alla affärer utanför Hong Kong.

Turks & Cauicos bolag

TCI är ett betydande no-tax haven. Där finns inga skatter, vare sig på inkomst, realisationsvinster, utdelningar och inte heller gåvo- och arvsskatt.

Alla TCI-bolag får ett certifikat från regeringen som garanterar att bolaget kommer att vara skattefritt 20 år från registreringsdatum. Vad mer är att det finns lagar som garanterar konfidentialitet: brytande av dessa medför 50 000 US-dollar i böter och/eller upp till tre års fängelse.

BVI-bolag

Ett BVI-bolag betalar ingen skatt i British Virgin Islands. Det krävs minst en aktieägare och om innehavareaktier krävs så kan de utges sådana. Det bör noteras att innehavareaktier måste vara säkert förvar hos en utsedd tredje part. Då utgår också en extra avgift på 1 100 US-dollar. Detta gäller även om inga innehavareaktier utfärdas men att det i bolagsordningen står att sådana är tillåtna.

Hybrid bolag

Ett hybridbolag är ett bolag som dels har aktier och dels garantier och därför har två klasser av medlemmar. En garantimedlem ansvarar för en viss specificerad risk. Detta i motsats till aktieägaren som ansvarar för hela aktiekapitalet.

Hybridbolag är ofta använda som kvasitruster, speciellt då i länder där man inte accepterar truster. Normalt är ett hybridbolag upplagt så att kontrollen utövas av aktieägarna medan fördelarna går till garantimedlemmarna. Ett hybridbolag kan jämföras med en trust där trusteens uppgift liknar aktieägarens och där trustens benefika mottagare kan jämföras med hybridbolagets garantimedlemmar.

Det är svårt att hävda med användande av "anti-avoidance" lagstiftning att garantimedlemmarna har någon skyldighet att deklarera bolagets tillgångar - de äger ju inget i bolaget och därför finns det ingen rapportplikt till någon myndigheter.

Det är inte många jurisdiktioner om har denna form av bolag. Valet beror på omständigheter som gäller vid bildandet.

Varför inregistrera utländska bolag?

Bolagsregistrering kan ske för att mildra effekten av skatter. Ett bolag anses vara en separat legal enhet och kan därför användas för reducera eller uppskjuta skatten även i högskatteländer. Det är oftast effektiva när det gäller att få kontroll över skattesituationen.

Anti-Avoidance lagstiftning

Offshorebolag kan be mycket effektiva när det gäller att minimera skatterna vilket gör att det flesta länder har infört en lagstiftning i avsikt att eliminera nämnda möjlighet till skattebesparing.

Emellertid finns det vägar för att strukturera offshorebolag så att de blir skatteeffektiva. Tyvärr är det sällan som en vanlig enkel offshorestruktur fungerar. Mer sofistikerade lösningar behövs kompletterade med en skicklig och ständigt alert ledning av bolagen. Att bolagens leds av experter är central, eftersom en dålig bolagsstruktur kan leda både till ökad beskattning och kriminellt ansvar.

Konfidentialitet

Öppenheten varierar mellan olika jurisdiktioner.

I de flesta europeiska "onshore" jurisdiktioner är det ett krav att publicera information om styrelse, aktieägare och i förekommande fall "secretary". Anonymitet kan därför endast nås medelst användande av nominella aktieägare och professionella styrelser. (Ja, det är tillåtet att vara anonym ägare även i normala bolag i många europeiska länder.)

Jurisdiktioner som Turks & Caicos Islands, British Virgin Islands och Bahamas brukar ge information till omvärlden bara i speciella fall. Numera är såväl styrelse som aktieägare upptagna på den registrerade adressen. Huruvida informationen är öppen för andra stater varierar mellan jurisdiktionerna ifråga. Här måste man rådgöra med den som inregistrerar och administrerar bolaget/bolagen.

Många människor sätter upp ett bolag för investeringar och skydda sin identitet. Eftersom sådana bolag normalt inte gör affärer med andra så kan en relativt enkel struktur fungera. Där kan Bahamas, BVI, Mauritius och Turks & Caicos fungera men den professionella rådgivaren har förslag om vilka investeringar som är lämpliga följas.

Compliant XHTML | CSS | 508 | AAA

© Copyright 2005 Utlandsjuristen. Art Direction & Photography by Kamilian. Designed & Developed by iWeb